Kolmårdens Hundklubb

 

 

STADGAR                           (Reviderade 2012-03-22)

 

 

§1

Namn

 

 

 

 

 

Namn på föreningen är Kolmårdens hundklubb

 

 

§2

Mål

 

 

 

 

 

för Kolmårdens hundklubb

 

 

 

-

att verka för god hundhållning och god hundvård

 

 

 

 

för alla intresserade av hundar

 

 

 

-

att bidra till ett gott förhållande till icke hundägare

 

 

 

-

att informera och ge kunskap om hundens vård, fostran och utbildning

 

 

 

-

att bevaka och arbeta med frågor, som har ett avgörande

 

 

 

 

allmänt intresse för hunden och dess ägare

 

 

 

 

 

 

 

§3

Verksamhetsområde

 

 

 

 

Föreningen är en fristående, oberoende ideell förening som har säte

 

 

 

 

och verkar i Kolmården med närområde.

 

 

 

 

 

 

 

§4

Medlemskap

 

 

 

 

För att vara med i föreningens verksamhet krävs medlemskap.

 

 

 

 

Vilket innebär att man följer föreningens målsättning samt

 

 

 

 

är beredd att följa dessa stadgar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den styrelsen delegerat

 

 

 

 

beslutanderätten till.

 

 

 

 

Medlem skall verka för föreningens sammanhållning och utveckling.

 

 

 

 

För medlemskap betalas årsavgift.

 

 

 

 

Person, företag, institution, myndighet eller annan sammanslutning

 

 

 

 

som på utomordentligt sätt främjat Kolmårdens hundklubb, kan

 

 

 

 

efter enhälligt förslag från styrelsen, av årsmöte kallas till hedersledamot.

 

 

 

 

Hedersledamot är befriad från medlemsavgiften.

 

 

 

 

Hedersledamot har samma rättigheter och skyldigheter 

 

 

 

 

som betalande medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röstlängden baseras på gällande medlemsförteckning.

 

 

 

 

 

 

 

§5

Medlemsavgift

 

 

 

 

Årsmötet beslutar om de avgifter som ska utgå för medlemskap.

 

 

 

 

För enskild person ska utgå ett årligt belopp.

 

 

 

 

Om flera personer i samma familj är medlemmar, betalar en person

 

 

 

 

full avgift och övriga familjemedlemmar betalar en lägre avgift.

 

 

 

 

 

 

 

§6

Föreningens verksamhetsår

 

 

 

 

Löper från 1 januari till 31 december.

 

 

 

 

 

 

 

§7

Mötesverksamhet

 

 

 

 

Ordinarie årsmöte ska vara i slutet av februari.

 

 

 

 

Årsmötet är klubbens högst beslutande organ.

 

 

 

 

Protokollförda styrelsemöten skall vara minst 4 gånger per verksamhetsår.

 

 

 

Medlemsmöten ska vara efter behov.

 

 

 

 

Om särskilda behov finns kallar ordförande eller av denne utsedd

 

 

 

 

styrelseledamot till möte.

 

 

 

 

 

 

 

§8

Firmatecknare

 

 

 

 

Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna firman.

 

 

 

 

 

 

 

§9

Förvaltning och sammansättning av styrelsen

 

 

 

 

Förvaltningen av föreningens angelägenheter sköts av

 

 

 

 

en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter.

 

 

 

 

Ordförande väljs på ett år.

 

 

 

 

Sekreterare tillsammans med en ledamot väljs på två år.

 

 

 

 

Kassör tillsammans med en ledamot väljs på två år nästkommande år.

 

 

 

 

Ordförande kallar till styrelsemöte minst en vecka i förväg och mötet

 

 

 

 

 är beslutsfattande när ordförande och minst två ledamöter är närvarande.

 

 

 

 

Styrelseprotokoll ska ges till medlem om så önskas.

 

 

 

 

Styrelseprotokoll ska alltid lämnas till revisorerna.

 

 

 

 

Inga inköp till klubben ska göras utan styrelsens medgivande och

 

 

 

 

beslutet har protokollförts.

 

 

 

 

 

 

 

§10

Årsmöte

 

 

 

 

 

Kallelse ska gå ut minst fyra veckor innan mötet per brev eller e-mail.

 

 

 

 

Dagordning och aktuella ärenden ska också lämnas med.

 

 

 

 

Kallelse anslås också på hemsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning

 

 

 

1.

Mötets öppnande av styrelsens ordförande eller i dennes frånvaro

 

 

 

 

en utvald ledamot.

 

 

 

2.

Val av ordförande (medlemsplikt föreligger ej)

 

 

 

3.

Val av sekreterare.

 

 

 

4.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

 

 

 

5.

Årsmötet behörigt utlyst.

 

 

 

6.

Verksamhetsberättelse.

 

 

 

7.

Balans och resultaträkningen föredras.

 

 

 

8.

Revisorernas berättelse.

 

 

 

9.

Ansvarsfrihet till styrelsen.

 

 

 

10

Fastställande av medlemsavgift.

 

 

 

11.

Fastställande av arvoden, reseersättning etc.

 

 

 

12.

Val av ordförande på ett år.

 

 

 

13.

Val av sekreterare och en ledamot på två år.

 

 

 

 

Näst kommande år val av kassör och en ledamot på två år.

 

 

 

14.

Val av två suppleanter på två år.

 

 

 

15.

Val av två revisorer på ett år.

 

 

 

16.

Val av valberedning om två personer, samt en suppleant, varav en sammankallande på ett år.

 

17.

Motioner (inkomna till styrelsen minst tre veckor innan årsmötet).

 

 

 

18.

Övriga frågor

 

 

 

19.

Mötet avslutas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11

Extra Årsmöte

 

 

 

 

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Kallelsen ska ske

 

 

 

 

på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

 

 

 

 

Extra årsmöte ska vara med förteckning av ärende.

 

 

 

 

Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet.

 

 

 

 

 

 

§12

Beslut/omröstning

 

 

 

 

Mötet är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna.

 

 

 

 

Alla beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförande.

 

 

 

 

Alla medlemmar har en röst. Röstning genom fullmakt godtas ej.

 

 

 

 

 

 

 

§13

Ansvar

 

 

 

 

 

Föreningen ansvarar inte för medlemmarnas hundar. Medlem ska på eget

 

 

 

ansvar teckna försäkring för sig själv samt ansvarsförsäkring för hunden.

 

 

 

 

Hunden ska även vara vaccinerad mot valpsjuka samt smittsam

 

 

 

 

leversjukdom för att få delta i klubbens aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

§14

Uteslutning

 

 

 

 

Medlem som kränker föreningens anseende, motverkar dess syfte eller

 

 

 

 

bryter mot dessa stadgar, kan bli uteslutas av årsmötet. Sådan uteslutning

 

 

 

ska meddelas skriftligt innan årsmötet till berörd medlem.

 

 

 

 

 

 

 

§15

Utträde

 

 

 

 

 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska meddela detta till styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

§16

Stadgeändringar

 

 

 

 

I frågan om ändringar av dessa stadgar erfordras beslut vid två på

 

 

 

 

varandra fristående möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

 

 

 

 

Tiden mellan dessa möten ska vara minst en mån och högst sex månader.

 

 

 

 

 

 

 

§17

Upplösning av Kolmårdens Hundklubb

 

 

 

 

För upplösning krävs beslut i två på varandra följande möten, varav ett ska

 

 

 

 

vara ordinarie årsmöte.  Det får ej vara mer än två månader mellan dessa

 

 

 

möten. Det går ej att dela klubben utan då måste beslut på upplösning ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens eventuella tillgångar skall förvaltas av den som utses av årsmötet,

 

 

 

att användas till reorganisation av klubben eller om årsmötet så beslutar

 

 

 

 

 överförs klubbens tillgångar till annan hundorganisation med liknande syfte.